Reisvoorwaarden

Lees altijd de Reisvoorwaarden door van Zakelijke Coaching Reizen, deze reisvoorwaarden vallen onder Spirituele Vakantie Reizen. Wij staan ingeschreven in K.V.K. Inschrijfnummer 51551438

1. Inschrijving en factuur

U heeft zich ingeschreven voor een reis met Zakelijke Coaching Reizen. Voor of na de inschrijving heeft u een telefonische intake met Diana Bergsma. Uw aanmelding van de reis is tevens uw inschrijving voor de reis en geldt als reservering voor de retraite/spirituele reis. Op de pagina van elke reis onder tarieven ziet u aan de onderkant de reisvoorwaarden staan. Wij raden u aan om deze goed door te lezen dit kan problemen of teleurstellingen voorkomen. Wij raden u aan om deze goed door te lezen dit kan problemen of teleurstellingen voorkomen. Door de reisvoorwaarden zichtbaar te maken op de website voldoet Zakelijke Coaching reizen aan haar wettelijke verplichtingen.

1.1 U kunt zich alleen inschrijven voor de reis als u akkoord bent met de reisvoorwaarden. Dit kunt u doen middels de button op het online inschrijfformulier. Op deze pagina heeft u opnieuw de mogelijkheid om de reisvoorwaarden te lezen.

1.2 Na inschrijving heeft u wettelijk 24 uur bedenktijd. In deze 24 uur kunt u de reis zonder opgave van redenen annuleren en krijgt u uw geld terug. Na 24 uur gelden de reisvoorwaarden.

1.3 Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een factuur voor de reis. U krijgt na reservering de factuur van STO, Certo Escrow. Boekingskosten van STO, Certo Escrow of van de zakelijke coaching reizen.

1.4 Voor onze buitenlandse reizen rekenen wij de koersverschillen en transferkosten door aan onze reizigers.

2. Uitsluiting van deelname

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een spirituele reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Spirituele Vakantie Reizen van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

3. Annulering door Spirituele Vakantie Reizen

Bij onvoldoende deelname, ziekte van de begeleiding of andere situaties behoudt Spirituele Vakantie Reizen zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt in dit geval tevoren telefonisch of schriftelijk bericht. In deze zeldzame gevallen zullen wij proberen u een alternatief aan te bieden. U bent ten allen tijde vrij om het alternatief te accepteren. Indien u het niet accepteert ontvangt u uw geld terug.

3.1 U wordt op de hoogte gesteld wanneer de reis niet doorgaat, dit is uiterlijk:

  • 14 dagen vóór startdatum reis  

3.2 Spirituele Vakantie Reizen geeft u het recht om de reis te annuleren als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis. U betaald dan alleen €40,- annuleringskosten.

4. Aansprakelijkheid

Spirituele Vakantie Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. U bent verplicht een reis-annulering verzekering af te sluiten.

Spirituele Vakantie Reizen is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, collega's leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet.

4.1 Verloopt de reis niet overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht tijdens de reis in gesprek te gaan (meldingsplicht) met de begeleiding van de reis en een oplossing te zoeken.

4.2 Lukt dat niet dan is de reiziger verplicht tijdens de reis contact op te nemen met Spirituele Vakantie Reizen. Alleen op die manier kan Spirituele Vakantie Reizen invloed uitoefenen op de reis.

4.3 Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op onze wijze verricht en Spirituele Vakantie Reizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

4.4 Ligt de schade bij het hotel, de locatie, het vervoer, dan is Spirituele Vakantie Reizen niet aansprakelijk. Is er schade ontstaan door overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden dan is Spirituele Vakantie Reizen niet aansprakelijk.

4.5 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.

5. Vakantie veiligheid
Spirituele Vakantie Reizen reist binnen Europa en buiten Europa. Wij geven de reisadviezen aan de deelnemers, daarbij volgen we het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelnemers besluiten zelf of ze de reis willen maken en of zij voldoende op de hoogte zijn over de veiligheid van het land. De verantwoording ligt bij de deelnemer. Mochten er zich problemen voordoen omtrent de veiligheid van de deelnemer dan blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

5.1 Spirituele Vakantie Reizen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Mocht de reis niet door gaan omdat het te gevaarlijk is om naar het desbetreffende land te vliegen en de reis uit te voeren dan blijven de kosten voor de deelnemer. 

6. Vervoer van en naar locatie

Spirituele Vakantie Reizen levert geen pakketreizen met vervoer. Wij kopen geen vluchten in, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de locatie. Is uw vlucht vertraagd of zijn er andere problemen met u vlucht dan is Spirituele Vakantie Reizen niet verantwoordelijk.

6.1 Is uw reis al gestart en zijn er ter plekke problemen met uw vlucht dan is Spirituele Vakantie Reizen niet verantwoordelijk. Het kan zijn dat een van onze teamleden met u meevliegt of meerijdt ook dan is zij of hij niet verantwoordelijk voor het vervoer en daaruit vloeiende problemen. Alle voorkomende problemen rondom uw vlucht kunt u verhalen bij de luchtvaart maatschappij.

6.2 Het kan zijn dat u vertraging heeft opgelopen met vervoer, vlucht en boot. De gemiste uren van uw reis/retraite krijgt u niet vergoedt.

7. Annulering door de reiziger

Indien u de reis moet annuleren door omstandigheden, dan gelden de reisvoorwaarden voor deze omstandigheden: door ziekte en sterfgeval van eerstegraads familieleden zoals partner, ouders ook adoptie- en stiefouders, schoonouders, kinderen ook adoptie- en stiefkinderen, schoondochters- en zonen, ernstige schade aan uw huis, nieuwe baan na werkeloosheid, echtscheiding, zwangerschapscomplicaties, werkloosheid door onvrijwillig ontslag. Kunt u dus niet op reis volgens bovenstaande omstandigheden? Dan krijgt U geen geld terug van de reis. Daarom bent U verplicht een reis-annulering verzekering af te sluiten. Dat voorkomt problemen.

Wanneer u besluit uw reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

7. 1  Voor alle reizen 

  • Bij annulering van uw reis, vanaf 70ste kalenderdag (10 weken) voor de vertrek dag reis betaalt u 100% van de gehele reissom.

Het is ook mogelijk om iemand anders in plaats van u dezelfde reis te laten maken, op dezelfde datum als de reis gaat.

8. Door u te verstrekken informatie

Met het boeken van de reis krijgt u een inschrijfformulier.

8.1 U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en e e-mailadres(sen).

8.2 U vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door uw aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

8.3 Als u in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem u en uw eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening.

8.4 U kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan u bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan bent u verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

9. Verhogen van de reissom

Spirituele Vakantie Reizen heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

  • verhoging van de kostprijs van brandstof of; 
  • verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of; 
  • verhoging van belastingen of; 
  • verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.

Spirituele Vakantie Reizen neemt op in zijn aanvullende voorwaarden dat hij het recht heeft op prijsverhoging van de reis, bij verhoging van wisselkoersen, die voor de pakketreis van belang zijn. 

Als Spirituele Vakantie Reizen binnen de grenzen van de reissom met meer dan 8% verhoogt, heeft u het recht deze verhoging af te wijzen en heeft u het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen.

10. Verplichtingen

Spirituele Vakantie Reizen is een eenmanszaak en werkt met veel andere zzp"rs. We werken met een boekhouder, SEO specialist en andere reisburaeu's. Spirituele Vakantie Reizen koopt geen vluchten of pakketreizen in. Onze vaste kosten zijn:  locatie kosten, reiskosten, BTW, organisatie en promotie - marketing kosten. 
Het risico dat Spirituele Vakantie Reizen niet aan haar verplichtingen kan voldoen is daarom nihil.